Emekli Maaşına Konan Haczi Kaldırma Dilekçe örneği

.......  İCRA MAHKEMESİNE

 
 DOSYA NO                                        :

 ŞİKAYET EDEN/BORÇLU             :

 VEKİLİ                                              :

 ALACAKLI                                       :

KONU                                               : …/… Nolu Takip Dosyasında Emekli Maaşına Uygulanan Hacze İlişkin Haczedilmezlik Şikayetimizden İbarettir.

 AÇIKLAMALAR                           :

 1-) Müvekkil hakkında alacaklı tarafından yapılan icra takibi sonucunda  … İcra Müdürlüğü tarafından müvekkilin SGK’dan aldığı emekli maaşına haciz konmuştur.

 2-) 5510 S. K. 93. maddesinde yeralan “Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, (…)88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.” hükmüne göre müvekkilin maaşına konulan haciz ve bunu konu edinen memur işlemi hukuka aykırıdır.

 

3-) Bu nedenle 2004 sayılı kanunun 16. maddesine dayanarak, emekli maaşının haczine ilişkin memur işleminin “haczedilmezlik” nedeniyle iptalini sağlamak amacıyla merciinize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER              : 5510 S. K. m. 93, 2004 S. K. m. 16, 82 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER : Haciz tutanağı, kurum kayıtları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                                   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, emekli maaşının haczine dair memur işleminin iptaline ve müvekkilime ait emekli maaşı üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

                                                                                                        Davacı Vekili
                                                                                                        Av.

                                                                                                                                                                                                                                                          

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !